book

Перелік елементів SQL-запиту

Елемент SQLПризначення
Типи данихТипи даних Бази Даних MySQL.
SQL SyntaxСинтаксис SQL запитів
SELECTSQL запит SELECT використовується для вибірки даних з Бази Даних.

SELECT column_name,column_name
FROM table_name;
та
SELECT * FROM table_name;
DISTINCT SQL запит SELECT DISTINCT використовується для вибірки несхожих (різних) даних з Бази Даних.
SELECT DISTINCT column_name,column_name
FROM table_name;
WHERE Оператор умови WHERE використовується для зчитування даних лише тих записів, які задовільняють особливим критеріям.
SELECT column_name,column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value;
AND & OR Оператор AND & OR в SQL запитах використовуються, коли необхідно вибрати записи, що задовільняють одному чи декільком умовам.
Оператор AND вибирає записи, якщо обидві умови - перша AND ( і ) друга є правдивими.
Оператор OR вибирає записи, якщо одна з умов - перша OR (або ) друга є правдивими.
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND City='Berlin';

ORDER BY Ключове слово ORDER BY використовується для того, щоб відсортирувати результуючі дані з Бази Даних з однієї чи декількох колонок.
SELECT column_name,column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;
INSERT INTO SQL запит INSERT INTO використовується для внесення нового запису в таблицю даних.
INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...)
VALUES (value1,value2,value3,...);
UPDATE SQL запит UPDATE використовується для оновлення вже існуючих даних в таблиці.
UPDATE table_name
SET column1=value1,column2=value2,...
WHERE some_column=some_value;
DELETE SQL запит DELETE використовується для видалення рядків з даними з таблиці.
DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value;
SQL Injection SQL-Ін'єкція - це техніка, що дозволяє зловмиснику внести зміни в виконання SQL-запитів через введення даних на сторінці.
SELECT TOP (LIMIT) Оператор SELECT TOP(LIMIT) SQL-запиту використовується для обмеження кількості виведених значень.
SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number;
LIKEОператор вибору LIKE використовується сувмісно з оператором WHERE SQL-запиту для пошуку даних за зразком (like).
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern;
wildcardsСимволи узагальнення використовуються для заміни любого символу(ів) в тексті запиту. Символи узагальнення використовуються спільно з оператор вибору LIKE SQL-запиту для пошуку даних.
Символ узагальненняПризначення
%заміна пустого чи декількох символів
_Заміна одного символу
[список]встановлення цілого ряду символів, що мають задовільняти критеріям пошуку
[^список] чи [!список]встановлення цілого ряду символів, що НЕ мають задовільняти критеріям пошуку
INОператор IN дозволяє вам задати групу значень, що необхідно знайти, при використанні опратора умови WHERE .
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,...);
BETWEENОператор BETWEEN дозволяє вам задати границю, в межах яких необхідно робити вибірку значень, при використанні опратора умови WHERE.
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;
ASSQL-запит Aliases (AS) використовується, якщо необхідно дати для таблиці чи колонки записів даних тимчасове ім'я. В основному псевдонім використовується щоб надати для таблиці (колонки) більш зрозуміле ім'я.
SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;
JOINОб'єднання рядків оператором JOIN в SQL-запиті основано на загальних властивостях рядків.
INNER JOINКлючове слово INNER JOIN вибирає всі рядки в SQL-запиті двух таблиць де є відповідність.
SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

чи

SELECT column_name(s)
FROM table1
JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

обєднання даних таблиць
LEFT JOINКлючове слово LEFT JOIN вибирає всі рядки в SQL-запиті з лівої таблиці (table1) з відповідними рядками в правій таблиці
SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

чи

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

    PS в деяких Базах Даних LEFT JOIN теж саме, що і LEFT OUTER JOIN.

обєднання даних таблиць зліва
RIGHT JOINКлючове слово RIGHT JOIN вибирає всі рядки в SQL-запиті з правої таблиці (table2) з відповідними рядками в лівій таблиці
SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

чи

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

PS в деяких Базах ДанихRIGHT JOIN теж саме, що і RIGHT OUTER JOIN.

обєднання даних таблиць зліва
FULL JOINКлючове слово FULL OUTER JOIN повертає всі дані як з лівої таблиці так і з правої таблиці.
SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

PS в деяких Базах Даних RIGHT JOIN теж саме, що і RIGHT OUTER JOIN.

обєднання даних таблиць
UNIONОператор UNION в SQL-запиті використовується, якщо необхідно об'єднати результати вибірки двух та більше операторів SELECT.
SELECT column_name(s) FROM table1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table2;
SELECT INTO Оператор SELECT INTO в SQL-запиті копіює результати вибірки з однієї таблиці та вставляє в іншу таблицю.
SELECT column_name(s)
INTO newtable [IN externaldb]
FROM table1;
INSERT INTOОператор INSERT INTO SELECT в SQL-запиті копіює результати вибірки з однієї таблиці та вставляє в іншу вже існуючу таблицю.
INSERT INTO table2
(column_name(s))
SELECT column_name(s)
FROM table1;
CREATE DATABASESQL-запит створення Бази Даних
CREATE DATABASE dbname;
CREATE TABLESQL-запит CREATE TABLE використовується якщо небхідно створити таблицю в Базі Даних.
CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type(size),
column_name2 data_type(size),
column_name3 data_type(size),
....
);
ConstraintsОбмеження в SQL-виразах використовується, якщо необхідно вказати певні правила для зберігання даних Бази Даних.
NOT NULLОбмеження NOT NULL в SQL-виразах примушує завжди вносити значення в поле даних, тобто Ви не зможете внести чи оновити запис, без внесення значення в поле таблиці.
UNIQUEЗастосування умови UNIQUE в SQL-виразах створює унікальний ідентифікатор для поля даних Бази Даних.
PRIMARY KEYЗастосування умови PRIMARY KEY в SQL-виразах створює унікальний ідентифікатор для кожного запису поля даних Бази Даних.
FOREIGN KEYПоле таблиці з атрибутом FOREIGN KEY встановлює однозначний зв'язок онієї таблиці з полем PRIMARY KEY іншої таблиці.
CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
PRIMARY KEY (O_Id),
FOREIGN KEY (P_Id) REFERENCES Persons (P_Id)
)
CHECK Застосування умови CHECK в SQL-виразах використовується для обмеження діапазону значань поля даних Бази Даних.
CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CHECK (P_Id>0)
)
DEFAULT Застосування умови DEFAULT в SQL-виразах використовується для внесення початкових значень поля даних Бази Даних.
CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)
CREATE INDEX Індекси в таблиці забезпечують швидкий та ефективний пошук інформації в таблиці; без необхідності проглядати всю таблицю.
CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
DROP Видалення індексів, таблиці, Бази Даних
ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name
ALTER SQL-вираз ALTER TABLE призначений для зміни, видалення чи модифікації колонок існуючих таблиць.
ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype
AUTO INCREMENTR Параметр AUTO INCREMENT дозволяє створювати новий унікальний індекс при внесенні нових даних в таблицю.
CREATE TABLE Persons
(
ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
LastName varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID)
)
VIEW В SQL Подання це віртуальна таблиця, що базується на результуючих запитах SQL-виразів.
CREATE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
DATESФункції часу в SQL
NULL ValuesЗначення поля даних NULL вказує на пропущені невідомі дані таблиці Бази Даних.
NULL FunctionsNULL функції в SQL

Функції SQLЕлемент SQLПризначення
Функції SQL SQL має багато вбудованих функцій для виконання операцій з даними.
AVG()Функція розрахунку середнього значення
SELECT AVG(column_name) FROM table_name
COUNT()Функція розрахунку розрахунку кількості записів рядків
SELECT COUNT(column_name) FROM table_name;
FIRST()Визначення першого елементу колонки Баних Даних
SELECT column_name FROM table_name
ORDER BY column_name ASC
LIMIT 1;
LAST()Визначення останнього елементу колонки Баних Даних
SELECT column_name FROM table_name
ORDER BY column_name DESC
LIMIT 1;
MAX()Функція розрахунку найбільшого значення вибраної колонки
SELECT MAX(column_name) FROM table_name;
MIN()Функція розрахунку найменшого значення вибраної колонки
SELECT MIN(column_name) FROM table_name;
SUM()Функція розрахунку суми елементів колонки Баних Даних
SELECT SUM(column_name) FROM table_name;
GROUP BYОбєднання агрегатних функцій за групами результуючих даних
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name;
HAVINGПараметр HAVING визначає умови вибірки даних агрегатних функцій SQL, які визначені спільним признаком GROUP BY.
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value;
UCASE ()Функція UCASE() перетворює значення поля у верхній регістр
SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;
LCASE ()Функція LCASE() перетворює значення поля у нижній регістр
SELECT LCASE(column_name) FROM table_name;
MID()Функція MID() застосовується, якщо необхідно вибрати вказану кількість символів з поля таблиці Бази Даних.
SELECT MID(column_name,start[,length]) AS some_name FROM table_name;
LEN()Функція LEN() повертає кількість символів текстового поля таблиці Бази Даних.
SELECT LEN(column_name) FROM table_name;
ROUND()Функція ROUND() округлює числове значення до вказаної в умові кількості знаків після коми.
SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name;
NOW()Функція NOW() повертає поточне значення дати та часу.
SELECT NOW() FROM table_name;
FORMAT()SQL-функція FORMAT() вказує в якому форматі мають бути виведені значення даних.
SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;