Типи даних Бази Даних MySQL

Матеріал представлений на сторінці взятий з ресурсу http://www.w3schools.com/sql/


В Базі Даних MySQL є три основні типи даних: text, number, and Date/Time.

Тип даних Text.

Тип данихОпис даних
CHAR(size)Зберігає строкові дані фіксованого обєму (можуть бути літери, цифри та спеціальні знаки). Фіксований розмір вказується в круглих дужках. Може зберігати до 255 символів
VARCHAR(size)Зберігає змінної величини строкові дані(можуть бути літери, цифри та спеціальні знаки). Максимальний розмір визначений в круглих дужках. Зберігає до 255 символів.
Зауважте: Якщо поле буде мати більше ніж 255 символів, то воно буде конвертовано в тип даних TEXT
TINYTEXT Зберігає строкові дані максимальної довжини в 255 символів.
TEXTЗберігає строкові дані довжиною в 65,535 символів.
BLOBДля даних (Binary Large OBjects). Зберігає до 65,535 біт даних.
MEDIUMTEXTЗберігає строкові дані довжиною в 16,777,215 символів.
MEDIUMBLOBДля даних (Binary Large OBjects). Зберігає до 16,777,215 біт даних.
LONGTEXTЗберігає строкові дані довжиною в 4,294,967,295 символів.
LONGBLOBДля даних (Binary Large OBjects). Зберігає до 4,294,967,295 біт даних.
ENUM(x,y,z,etc.)Дозволяє ввести список можливих значень.
Список може зберігати до 65535 значень в ENUM списку. Якщо значення, що має бути записане в базу даних, відсутнє в списку,- то буде занесене пусте значення.
Зауваження: Значення будуть відсортовані в тому порядку в якому ви їх запишете.
Можливі значення вводяться в такому форматі: ENUM('X','Y','Z')
SETСхожий тип даних до ENUM за виключенням, SET допускає список із 64 елементівТип даних Number.

TINYINT(size)Цілий від -128 до 127. Від 0 до 255 UNSIGNED*. Максимальне число цифр задається в дужках.
SMALLINT(size)Від -32768 до 32767. Від 0 до 65535 UNSIGNED*. Максимальне число цифр задається в дужках.
MEDIUMINT(size)Від -8388608 до 8388607. Від 0 до 16777215 UNSIGNED*. Максимальне число цифр задається в дужках.
INT(size)Від -2147483648 до 2147483647. Від 0 до 4294967295 UNSIGNED*. Максимальне число цифр задається в дужках.
BIGINT(size)Від -9223372036854775808 до 9223372036854775807. Від 0 до 18446744073709551615 UNSIGNED*. Максимальне число цифр задається в дужках.
FLOAT(size,d)Число з плаваючою крапкою. Максимальне число цифр задається в параметрі size. Максимальне число цифр після десяткової крапки задається в параметрі d.
DOUBLE(size,d)Точшіше число з плаваючою крапкою. Максимальне число цифр задається в параметрі size. Максимальне число цифр після десяткової крапки задається в параметрі d.
DECIMAL(size,d)DOUBLE, що зберігається як рядок з фіксованою крапкою. Максимальне число цифр задається в параметрі size. Максимальне число цифр після десяткової крапки задається в параметрі d.

UNSIGNED*- Цілі типи мають додаткову опцію UNSIGNED (беззнаковий).


Тип даних Date/Time.

DATE()Дата. Формат: YYYY-MM-DD
Зауваження: Підтримується діапазон від '1000-01-01' до '9999-12-31'
DATETIME()Формат: YYYY-MM-DD HH:MM:SS *.
Зауваження: Підтримується діапазон від '1000-01-01 00:00:00' до '9999-12-31 23:59:59'
TIMESTAMP()Значення TIMESTAMP зберігаються як кількість секунд з початку епохи Unix ('1970-01-01 00:00:00' UTC).
Формат: YYYY-MM-DD HH:MM:SS*
Зауваження: Підтримується діапазон від
'1970-01-01 00:00:01' UTC до '2038-01-09 03:14:07' UTC
TIME()Час. Формат: HH:MM:SS
Зауваження: Підтримується діапазон від '-838:59:59' до '838:59:59'
YEAR()Рік в двоцифровому, або чотирицифровому форматі. Зауваження: Значення, що дозволені в чотирицифровому форматі: від 1901 до 2155. Значення дозволені в двоцифровому форматі: від 70 до 69, що відповідає 1970 та 2069.

*- Навіть якщо DATETIME та TIMESTAMP повертають однакові формати, вони працюють дуже по різному. В запиті INSERT або UPDATE TIMESTAMP автоматично встановлює поточний час і дату. Також TIMESTAMP приймає різні формати, як YYYYMMDDHHMMSS, YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD, чи YYMMDD.