PHP MySQLi Functions

Функція PHP mysqli fetch_row()

Матеріал представлений на сторінці за w3schools та php.net ресурсами.

Загальна інформація

Основи

Документація php mysqli_fetch_row().

Fetch_row() належить методу класу mysqli_result.

PHP fetch_row() повертає рядок результуючої вибірки даних як числовий масив.

Повертає один рядок даних із результуючої вибірки даних та представляє ці дані у вигляді числового масиву. Масив розпочинається із 0 (нуля). Послідуюче використання функції fetch_row() повертає слідуючу вибірку даних із результуючої вибірки даних, або NULL, якщо рядки закінчились.


Доречним буде переглянути матеріал за даною тематикою: результуюча вибірка та асоціативний масив.

Синтаксис

Синтаксис функції fetch_row() обєктно-орієнтовний стиль:

mixed mysqli_result::fetch_row ( void )


Параметри функції:
mixed - функція може повертати різні типи даних,
void - параметри не передаються.

Процедурний стиль:

mixed mysqli_result::fetch_row ( result );

параметр:
result - обов'язковий (процедурний стиль), визначає вибірку результуючих даних, що вказані в mysqli_query(), mysqli_store_result() чи mysqli_use_result().


Функція fetch_row() може бути виконана, як в об'єктно-орієнтовному стилі програмування, так і в процедурному стилі програмування.


Наприклад, застосуємо скрипт в ООП:

<?php
/*створюємо обєкт $db звязку з сервером БД*/
$db = new mysqli ("host", "user""pass""DB");

/*SQL-запит SELECT вибірки даних із таблиці БД*/
$query "SELECT Name, CountryCode FROM City";

if (
$result $db->query($query)) {

    
/* Отримуємо масив */
    
while ($row $result->fetch_row()) {
        
printf ("%s (%s)\n"$row[0], $row[1]);
    }

    
/* Очищуємо результуючу вибірку даних */
    
$result->close();
}

/*закриваємо зєднання із сервером БД*/
$db->close();
?>


Або зразок процедурного стилю:

<?php
/* зєднуємось із БД */
<?php
$db 
mysqli_connect("host""user""pass""db"); $query "SELECT Name, CountryCode FROM City";

if (
$result mysqli_query($db$query)) {

    
/* Дістаємо асоціативний масив */
    
while ($row mysqli_fetch_row($result)) {
        
printf ("%s (%s)\n"$row[0], $row[1]);
    }

    
/* Очищаємо результуючу вибірку даних */
    
mysqli_free_result($result);
}

/* Закриваємо зєднання */
mysqli_close($db);
?>

Приклад застосування функції fetch_row()

<?php
$db = new mysqli ("host", "user""pass""DB");
$query= "SELECT * FROM My_Test";
$result  $db->query($query);

/* Встановлюємо вибір даних із 3 рядка */
$result->data_seek(2);

/* Масив із рядка */
$row $result->fetch_row();
printf ("Id:%s  Name:%s\n"$row[0], $row[1]);

/* Масив із слідуючого рядка */
$row $result->fetch_row();
printf ("Id:%s  Name:%s\n"$row[0], $row[1]);

/* Очищуємо результуючу вибірку даних */
$result->free_result();
$db->close();
?>

Результат роботи скрипту:


Id:2 Name:Kolya
Id:3 Name:Olya