preloading articles

Основні поняття та терміни в сфері Системи Керування Базою Даних MySQL

січень 2016

1. Асоціативний масив (англ. associative array) - масив даних, що змістовно пов'язані між собою. Прикладом, асоціативного масиву може бути вибірка даних (17-03-2005, Херсон, Миколаїв, TransAvto, Комп'ютерні комплектуючі). Переглянути матеріал результуюча вибірка, що представлена асоціативним масивом даних.

2. Асоціативний масив (англ. associative array) — абстрактний тип даних (інтерфейс до сховища даних), що дозволяє зберігати дані у вигляді набору пар ключ — значення та доступом до значень за їх ключем.

Біт (англ. bit, переклад: шматочок) — мінімальна одиниця кількості інформації, яка дорівнює одному двійковому розряду, який може бути рівним одному з двох значень/станів (0 або 1), застосовуваних для представлення даних у двійковій системі числення. Англійською двійковий знак звучить як binary digit. Скорочено виходить bit (біт). Число бітів пам'яті ЕОМ визначається максимальною кількістю двійкових цифр, які в ній вміщуються. Число бітів даних — це кількість двійкових розрядів, в яких вони записані. 8 бітів дорівнюють одному байту.

Байт (англ. byte) — одиниця виміру обсягу даних. Найменша адресована одиниця пам'яті ЕОМ. Містить 8 бітів.

База даних - сукупність пов'язаних даних, організованих за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, незалежно від прикладних програм.

SQL (англ. Structured query language — мова структурованих запитів) — декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікації, системи контролю за доступом до бази даних. Сам по собі SQL не є ні системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не будучи мовою програмування в тому розумінні, як C або Pascal, SQL може формувати інтерактивні запити або, будучи вбудованою в прикладні програми, виступати в якості інструкцій для керування даними. Стандарт SQL, крім того, вміщує функції для визначення зміни, перевірки і захисту даних.

SQL — це діалогова мова програмування для здійснення запиту і внесення змін до бази даних, а також управління базами даних. Багато баз даних підтримує SQL з розширеннями до стандартної мови. Ядро SQL формує командна мова, яка дозволяє здійснювати пошук, вставку, обновлення, і вилучення даних, використовуючи систему управління і адміністративні функції. SQL також включає CLI (Call Level Interface) для доступу і управління базами даних дистанційно.

Дистрибутив (англ. distribute — розповсюджувати) — форма розповсюдження програмного забезпечення.
Дистрибутив зазвичай містить програми для початкової ініціалізації системи (у випадку дистрибутива операційної системи — ініціалізація апаратної частини, завантаження урізаної версії системи і запуск програми-встановлювача), програму-встановлювач (для вибору режимів і параметрів встановлення) і набір спеціальних файлів, що містять окремі частини системи (так звані пакети).

Клас - це набір об'єктів, що володіють певними властивостями і методами роботи з ним.

Клас визначає абстрактні характеристики деякої сутності, включаючи характеристики самої сутності (її атрибути або властивості) та дії, які вона здатна виконувати (її поведінки, методи або можливості).

Об'єктно - орієнтоване програмування (ООП) – це модель програмування, яка базується на стверджені того, що програма це сукупність об'єктів які взаємодіють між собою. Кожен об'єкт в цій моделі є незалежним, і він здатний отримувати, обробляти дані та відправляти ці дані іншим об'єктам.

Об'єкти - тип даних, що прийшов з об'єктно-орієнтованого програмування (ООП).

Об'єкт це змінна, яка має властивості і методи, опис в класі, від якого він створюється. Можна створити декілька об'єктів від одного класу.

Система керування базами даних (СКБД) — комп'ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

Система управління базами даних (СУБД) - це сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення та спільного використання БД багатьма користувачами.

Реляційна база даних - це база даних, в якій інформація представлена у вигляді двовимірних таблиць, які зберігаються у файлах. Таблиця складається з рядків, званих записами, записи складаються з стовпчиків, званих полями.

Результуюча вибірка даних вона ж result set - набір даних, що отримані клієнтом (наприклад, веб-сервером, іншим програмним застосунком) з таблиці серверу БД. Як правило результуюча вибірка даних отримується за допомогою SQL-запиту.

Відношення — фундаментальне поняття реляційної моделі даних. З цієї причини модель і називається реляційною (від англійського relation — відношення).малюнок представлення реляційної системи
малюнок представлення реляційної системи

Нормалізація схеми бази даних — покроковий процес розбиття одного відношення (на практиці: таблиці) відповідно до алгоритму нормалізації на декілька відношень на базі функціональних залежностей.

Нормальна форма — властивість відношення в реляційній моделі даних, що характеризує його з точки зору надмірності, яка потенційно може призвести до логічно помилкових результатів вибірки або зміни даних. Нормальна форма визначається як сукупність вимог, яким має задовольняти відношення.

Прикладний програмний інтерфейс (англ. Application Programming Interface, API) — набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення. API — це зазвичай (але не обов'язково) метод абстракції між низькорівневим та високорівневим програмним забезпеченням.

Транзакція - (трансакція) це здійснення закінчених дій стосовно визначеного об'єкта, що переводить цей об'єкт з одного постійного стану в інший. в інформатиці, транзакція відіграє важливу роль в базах даних, є логічною одиницею і зобов'язана відповідати принципам ACID (від англ. Atomicity, Consistency, Isolation, та Durability). Гарантує збереження цілісності бази даних. Під транзакцією розуміється неподільна з точки зору впливу на БД послідовність операторів маніпулювання даними (читання, видалення, вставки, модифікації) така, що або результати всіх операторів, які входять в транзакцію, відображаються в БД, або вплив усіх цих операторів повністю відсутній.

Фіча (feature - англ.- особливість) — Feature — по-англійськи означає «риса характеру, відмінна особливість чого-небудь», але реальну лінію- «межу» — не означає. Частина комп’ютерників, які знають і некомп’ютерний сленг, неусвідомлено змішує «фічу» з «фішкою». А «фішка», як відомо, може бути інтерпретована як «річ», або «справа», або «питання», або «родзинка», з чого ясно, що слівце зовсім універсально і недорікуватому співрозмовнику замінить взагалі всі імена іменники оптом. Так що «фіча» — відразу і «відміну», і «нова можливість», і «позитивна (а також негативна) риса». І вже не тільки проги, а й «девайса», а в перспективі взагалі будь-якого «прибамбаси».

Фреймворк або каркас (англ. Framework) — основна концептуальна система або структура для вирішення комплексних задач. Програмний фреймворк (англ. software framework) - це готовий до використання комплекс програмних рішень, включаючи дизайн, логіку та базову функціональність системи або підсистеми. Відповідно - програмний фреймворк може містити в собі також допоміжні програми, деякі бібліотеки коду, скрипти та загалом все, що полегшує створення та поєднання різних компонентів великого програмного забезпечення чи швидке створення готового і не обов'язково об'ємного програмного продукту. Побудова кінцевого продукту відбувається, зазвичай, на базі єдиного API.

Дамп (англ. dump - звалище, смітник) - інформаційний стан комп'ютерної системи в певний момент часу:
Дамп пам'яті - робочий стан памяті процесу, ядра чи всієї операційної системи в певний момент часу.
Дамп Бази Даних - файл з інформацією про стан Бази Даних, дозволяє відновити Базу Даних з "нуля", створюється за допомогою дампера.

Дампер -(англ. dumper) , комп'ютерна програма, що зберігає параметри/значення системи. В контексті СКБД - файл, в якому зберігається інформація про конфігурацію БД та значення основних комірок таблиці БД.

Парсинг - аналіз, Парсинг або Синтаксичний аналіз - процес аналізу виразу символів, як в природній мові так і в комп'ютерних мовах, відповідно до правил граматики. Термін Парсинг походить від латинського Парс (orationis), що означає частина мови.

SQL ін'єкція — один з поширених способів злому сайтів та програм, що працюють з базами даних, заснований на впровадженні в запит довільного SQL-коду.

Експлойт (від англ. exploit — експлуатувати) — це комп'ютерна програма, фрагмент програмного коду або послідовність команд, що використовують вразливості в програмному забезпеченні та призначені для проведення атаки на обчислювальну систему. Метою атаки може бути як захоплення контролю над системою (підвищення привілеїв), так і порушення її функціонування (DoS-атака).

Зловмисний програмний засіб або зловмисне програмне забезпечення (англ. Malware — скорочення від malicious — зловмисний і software — програмне забезпечення) — програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем.

Комп'ютерний вірус (англ. computer virus) — комп'ютерна програма, яка має здатність до прихованого саморозмноження. Одночасно зі створенням власних копій віруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, знижувати або й зовсім унеможливлювати подальшу працездатність операційної системи комп'ютера.

Троянські коні, трояни, троянці (англ. Trojan Horses, Trojans) - різновид шкідницького програмного забезпечення, яке не здатне поширюватися самостійно (відтворювати себе) на відміну від вірусів та хробаків, тому розповсюджується людьми. Термін походить від оповідання про Троянського коня з давньогрецької міфології, через використання троянцями різновиду соціальної інженерії, видаючи себе за безпечні й корисні застосунки, для того аби переконати жертв встановити їх на компютер.

Хробак комп'ютерний — це саморозповсюджувана програма; Хробаки можуть використовувати різноманітні механізми («вектори») поширення. Деякі хробаки потребують певних дій користувача для поширення (наприклад, відкриття інфікованого повідомлення в клієнті електронної пошти). Інші хробаки можуть поширюватися автономно, вибираючи та атакуючи комп'ютери в повністю автоматичному режимі. Іноді зустрічаються хробаки з цілим набором різноманітних векторів поширення, стратегій вибору жертви, і навіть експлойтів під різні операційні системи.

Хеш — Поява поняття хеш коду пов'язано з реалізаціями можливостей пошуку і порівняння у великих масивах даних на основі рядків. Операції порівняння рядків найбільш тривалі оскільки вимагають порівняння кожного символу по рядку. Якщо у нас рядок великий і самих рядків багато те подібних процес порівняння який безпосередньо пов'язаний з сортуванням і пошуком займає значний час.Ось для вирішення подібного завдання прискорення пошуку і сортування і було прийнято поняття хешування(hash - змішування, перемішування, розмішування). Ідея полягала в тому що рядок можна представить деяким числом. Алгоритм отримання цього число називається функцією хешування.

Руткіт (англ. root kit — набір root-a) — програма або набір програм для приховування слідів присутності зловмисника або шкідливої програми в системі. Це такий спеціальний модуль ядра, який зломщик встановлює на зламаній ним комп'ютерній системі відразу після отримання прав суперкористувача.

Ransomware (англ. ransom — викуп і software — програмне забезпечення) — це клас шкідливого програмного забезпечення, який злочинці встановлюють на Ваших комп'ютерах. Програми, які вимагають викуп, надають злочинцям можливість віддалено заблокувати Ваш комп'ютер. Після цього програма відображає спливаюче вікно з повідомленням, що Ваш комп'ютер заблокований і що Ви не зможете отримати до нього доступ, якщо не заплатите.

Юнікод, (англ. Unicode), УНІфіковане КОДування — це промисловий стандарт, розроблений, щоб забезпечити цифрове представлення символів усіх писемностей світу та спеціальних символів. Удосконалений сумісно з стандартом Універсальний Набір Символів (Universal Character Set — UCS) і опублікований у формі книги Стандарт Юнікод, Юнікод складається з асортименту символів, методології кодування та комплекту (набору) стандартів кодування символів, комплекту кодових таблиць для посилань на зображення символів, списку властивостей символів таких, наприклад, як верхній і нижній регістр (розкладка), комплект довідкових даних комп'ютерних файлів, правил нормалізації, декомпозиції, зіставлення і зображення.

Юнікод має декілька реалізацій, але найпоширенішими є дві: UTF (Unicode Transformation Format) — Формат Перетворення Юнікоду та UCS (Universal Character Set) — Універсальна Таблиця Символів.

UTF-8 є системою кодування зі змінною довжиною кодування символів. Це означає, що для кодування символів він використовує від 1 до 4 байт на символ. Так, перший байт UTF-8 можна використовувати для кодування ASCII, що дає повну сумісність з кодами ASCII. Перекодування кодів ASCII у кодах UTF-8 для латинських символів не збільшить розмір даних, бо для цього використовується тільки один байт на символ. Для символів інших мов, де, наприклад, для кодування треба використовувати два байти на символ, це кодування збільшує розмір даних на, приблизно, 50% або більше.

UTF-8 дозволяє працювати в стандартизованому міжнародно прийнятому багатомовному середовищі, з порівняно незначним збільшенням обсягу даних. UTF-8 являє собою ідеальний спосіб передачі символів через Інтернет, електронну пошту, чат тощо.

MySQL subquery - MySQL підзапит це SQL-запит, що розташований всередині іншого SQL-запиту, таких як SELECT, INSERT, UPDATE чи DELETE.
MySQL підзапит також називається внутрішній запит, так як SQL-запит, що утримує в собі підзапит, називається зовнішній SQL-запит.